INtegritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna information om behandling av personuppgifter (nedan kallat ”Personuppgiftsinformation”) förklarar hur vi, Schalins Ringar AB, org. nr. 556161-6110, Box 3036,  831 03 Östersund, (”Schalins”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Schalins. 

Schalins tillhandahåller webbshopen www.schalins.com. För att kunna tillhandahålla webbshopen och tillhörande kundtjänst, behöver vi behandla våra kunders och besökares personuppgifter. Schalins är personuppgiftsansvarig för behandlingen som beskrivs i denna Personuppgiftsinformation och vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).

Schalins vill att du ska känna dig trygg med vilka uppgifter vi behandlar och för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter. Vi ber dig därför ta del av denna Personuppgiftsinformation, som redogör för hur vi behandlar din personliga information. Här finns också information om de rättigheter som du har enligt lag. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till oss i avsnitt 6 nedan. 

1. Cookies

Vi använder cookies på vår webbshop www.schalins.com. Det gör vi för att analysera hur våra besökare använder webbshopen och med resultatet av våra analyser kan vi optimera användarupplevelsen genom att förbättra innehåll, navigation och struktur på webbshopen. Vi använder även cookies för att anpassa erbjudanden och reklam på webbshopen och på andra webbplatser. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på här

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Kontakt- och identifieringsuppgifter

Namn, kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-postadress samt kundnummer och användaruppgifter till ditt kundkonto. Personnummer behandlas endast när det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns ett annat beaktansvärt skäl.

 • Uppgifter om beställningar

Beställningar och beställningshistorik, betalningsinformation, uppgifter om den vara som du köpt, datum och tid för transaktionen, leveransadress, utlämningsställe, valt betalsätt och annan information om ditt köp.

 • Uppgifter relaterade till kundtjänst

Uppgifter om dina kontakter med oss via exempelvis chatten, telefon, e-post, och sociala medier som Facebook och Instagram (såsom ärende och korrespondens), uppgifter relaterade till reklamationer eller storleksbyten, beställningshistorik och betalningsinformation samt uppgift om eventuell kompensation.

 • Uppgifter för marknadsföring

Namn, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, kundsegment, beställningshistorik samt uppgifter i eventuella tävlingsbidrag.

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, kan vi få tillgång till dem från våra samarbetspartners eller från officiella register som t.ex. SPAR. Schalins kan även komma att få information om dig från Schalins betaltjänstleverantörer och transportbolag gällande betalning och leverans av beställningar.

Personuppgifter behandlas genom att cookien används på webbsidan i
marknadsföringssyfte och att mer information om detta finner du i vår Cookiepolicy.

3. För vilka ändamål och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 • För administration av kundförhållande, kundkonto och beställningar:

Vi behandlar dina kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om dina beställningar för att kunna administrera ditt kundkonto, dina beställningar, byten, returer, storleksändringar, eventuella återbetalningar samt för att i övrigt ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar till exempel att möjliggöra för dig att skapa ett kundkonto och att beställa våra produkter, säkerställa att vi kan skicka aviseringar om leveransstatus samt paketera och leverera beställda produkter till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vårt avtal ingås. Den lagliga grunden för vår behandling att skicka en orderbekräftelse till dig på lagd beställning är att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter är det inte säkert att vi har möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Schalins behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål så länge du har ett kundkonto hos oss eller fram till dess att vi har levererat produkterna till dig. Personuppgifter som vi behandlar för att hantera eventuella reklamationsärenden sparas i upp till tre (3) år från att vi har levererat ditt smycke. 

 • För att förebygga och utreda bedrägerier:

Samtliga uppgifter som vi har samlat in om dig enligt denna Personuppgiftsinformation kan vi behandla för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier eller bedrägeriförsök som görs genom vår webbshop. Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att identifiera dig som kund och förhindra och förebygga att bedrägerier sker genom vår webbshop. Personuppgifter som vi behandlar för detta ändamål sparas i upp till tre (3) år från att vi har levererat ditt smycke. Vi kan komma att lämna ut aktuella uppgifter till polis eller andra myndigheter på begäran om det krävs i utredningssyfte.

 • För att tillhandahålla kundtjänst och service

Vi behandlar dina kontakt- och identifieringsuppgifter, uppgifter om dina beställningar samt uppgifter relaterade till kundtjänst för att hantera kundtjänstärenden och tillhandahålla god service, såsom att svara på frågor som du har och tillhandahålla support via chatten, telefon, e-post eller andra kanaler såsom sociala medier. Om ärendet handlar om en befintlig beställning och du som tar kontakt med oss redan har handlat hos oss eller ska göra det, är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller kunna vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås. För dig som hör av dig i andra ärenden eller när ärendet inte handlar om ett befintligt kundförhållande är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, svara på dina frågor och ge dig bästa möjliga service.

Personuppgifter som behandlas för att tillhandahålla kundtjänst och service och som har med ett genomfört köp att göra sparas i upp till tre (3) år efter att ditt smycke levererats. Övrig information och korrespondens raderas eller anonymiseras efter ett (1) år.  

 • För hantering av reklamationer m.m.:

Vi behandlar kontakt- och identifieringsuppgifter, uppgifter om dina beställningar samt uppgifter relaterade till kundtjänst i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att reklamera produkter eller om du skulle ta i anspråk dina rättigheter som konsument gentemot oss. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera reklamationer samt kunna bemöta eventuella anspråk och krav från kunder.

Personuppgifter som vi behandlar för hantering av reklamationer och bemöta eventuella anspråk och krav sparas i upp till tre (3) år efter att ditt smycke levererats.

 • För marknadsföring:

Vi behandlar uppgifter för marknadsföring i syfte att informera dig om våra produkter och tjänster. Vi kan bl.a. komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. 

Om vi har ditt godkännande kan vi även i marknadsföringssyfte komma att publicera en bild eller ett citat från dig om våra produkter på hemsidan eller i sociala medier vilket inkluderar personuppgifter om dig så som ditt namn, konto eller profil, bild och/eller citat. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är ditt samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföringsändamål behandlas till dess ditt kundförhållande med oss upphör och ett (1) år därefter. Det innebär att du kan komma att få marknadsföring från oss under ett år från att vi senast levererade smycken till dig. Personuppgifter om dig som baseras på ditt samtycke sparas i två (2) år från att du lämnade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att ta bort uppgifterna.

 • För kampanjer och tävlingar:

Vi behandlar uppgifter för marknadsföring i syfte att möjliggöra för dig att vara med i tävlingar och kampanjer, som vi arrangerar på bl.a. sociala medier, och därigenom vinna fina priser. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar och kampanjer till dig.

Personuppgifter som vi behandlar för kampanjer och tävlingar sparas till dess att aktuell kampanj eller tävling är avslutad.

 • För kvalitetssäkring av vår verksamhet:

Vi behandlar kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter relaterade till kundtjänst i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet och vår service gentemot dig. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet.

De personuppgifter som vi behandlar om dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet sparas i upp till (2) år efter avslutat ärende.

 • För statistik:

Vi kan komma att behandla uppgifter om beställningar i syfte att ta fram övergripande statistik och följa upp vår verksamhet och försäljning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att över tid kunna utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster samt utveckla dessa för framtiden.

De personuppgifter som vi behandlar om dig för statistik sparas i max fem (5) år innan de anonymiseras. Att personuppgifterna anonymiseras innebär att vi inte behandlar några av dina personuppgifter för detta ändamål efter fem (5) år. 

 • För bokföring:

För bokföringsändamål behandlar vi uppgifter om den transaktion som skett mellan Schalins och dig och som avser den beställning du gjort. Vi kommer av den anledningen att behandla de personuppgifter som behövs för att verifiera affärshändelsen så som kontakt- och identifieringsuppgifter, uppgifter om beställningar samt annan information som är nödvändig som räkenskapsunderlag. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss enligt Bokföringslagen. 

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål sparas i (7) år från utgången av det kalenderår som det aktuella köpet hänförs till.

4. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas tjänsteleverantörer av betallösningar, speditörer i samband med leverans av varor samt externa rådgivare såsom revisorer eller advokatbyråer för hantering av redovisningsmässiga och juridiska frågor i vår verksamhet. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin hantering av dina personuppgifter.

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftsinformation och våra instruktioner. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Schalins tillgångar.

Schalins behandlar som huvudregel dina uppgifter inom EU/EES. Om du har samtyckt till Schalins användning av cookies, överför Schalins uppgifter till Google i USA som tillhandahåller tjänster för anpassad marknadsföring samt för statistik och optimering av webbshopen. För överföringar av uppgifter till USA har vi ingått avtal med Google baserat på EU:s standardavtalsklausuler. Genom att göra det samt vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för uppgifterna där så är nödvändigt, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på motsvarande sätt som om de hade stannat inom EU/EES.

5. Lagring av personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för, i enlighet med vad som anges för respektive ändamål under punkt 2 ovan. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut. 

6. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Kontakta oss enligt nedan vid frågor.

 • Information, tillgång, rättelse och radering m.m.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. 

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför.

 • Dataportabilitet

Du kan också ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

 • Invändningar

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen, t.ex. direktmarknadsföring. Vi får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du vill veta mer om hur vi balanserat våra intressen gentemot ditt kan du höra av dig till oss.

 • Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm
08-657 51 00
imy@imy.se 

7. Kontakta Schalins

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • e-post: privacy@schalins.se
 • telefon: 010-777 15 15.8. Ändringar

Schalins förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna Personuppgiftsinformation. Vid materiella förändringar av Personuppgiftsinformationen, eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Personuppgiftsinformationen, kommer Schalins att informera om sådana förändringar på lämpligt sätt.